Автотранспортне підприємство КПІ ім.Ігоря Сікорського

Адреса: 03056, Київ-56,вул.Нижньоключова,3, 2-й поверх, кімн.5
Бухгалтерія: Семенова Олена Георгіївна
тел./факс: (044) 204-82-65, 204-20-80
e-mail: atp-kpi@ukr.net

Основні функції:

- забезпечує повне й достовірне відображення в документах інформації про господарські операції та результати діяльності;
- забезпечує підготовку й своєчасне подання на затвердження керівництву Університету кошториси та штатні розписи за всіма
бюджетними програмами;
- здійснює аналіз і контроль за здійсненням видатків у межах затвердженого кошторису по всім кодам економічної класифікації
видатків;
- забезпечує проведення аналізу даних бухгалтерського обліку й звітності, облік і контроль взаєморозрахунків із
постачальниками та покупцями щодо причин зростання дебіторської й кредиторської заборгованості, забезпечує організацію та
проведення роботи зі зменшення заборгованості;
- забезпечує складання фінансової, бюджетної, податкової й статистичної звітності на підставі достовірних даних
бухгалтерського обліку та своєчасне подання її у відповідні Відділи ДЕФ та інстанції;
- забезпечує обгрунтований розрахунок проектів кошторису й штатного розпису спеціального фонду АТП на підставі достовірних
даних, бере участь у захисті проектів на наступний бюджетний рік на засіданнях комісії з планування фінансової діяльності
Університету, здійснює щоквартальний аналіз виконання кошторису спеціального фонду АТП.