Департамент економіки та фінансів КПІ ім. Ігоря Сікорського

ДЕФ є самостійним структурним підрозділом Університету, підпорядковується безпосередньо ректору Університету і діє на підставі Стутуту КПІ ім.Ігоря Сікорського та Положення про ДЕФ.
У своїй діяльності керується Конституцією й законами України, Указами Президента України (зокрема указом Президента України від 30.08.2004 № 1023/2004),постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, іншими нормативно-правовими документами, нормативною базою Університету, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59.

Основні завдання ДЕФ:

1)перспективне й поточне планування потреб Університету по загальному та спеціальному фонду.
2)розроблення й затвердження штатних розписів за всіма джерелами фінансування, внесення змін до них протягом року.
3)ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету й складання звітності;
4)методичне керівництво й контроль за дотриманням законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності структурними підрозділами Університету;
5)аналіз і консолідація кошторисів, штатних розписів та звітності структурних підрозділів і Університету загалом;
6)розроблення внутрішніх нормативних документів стосовно питань, що належать до компетенції ДЕФ;
7)щорічний і щоквартальний аналіз фінансово-господарської діяльності Університету;