Щодо оформлення первинних документів!

Пунктом 2 ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі зімінами та доповненнями, визначено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:
1.Назву документа (форми);
2.Дату і місце складання;
3.Назву підприємства, від імені якого складено документ;
4.Зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
5.Посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
6.Особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. { Абзац сьомий частини другої статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 675-VIII ( 675-19 ) від 03.09.2015 }
Вимоги щодо складання та створення первинних документів передбачені Положенням про документальне забезпечення запасів в бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88.
Подробиці:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14/parao91#o91