Департамент економіки та фінансів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Департамент економіки та фінансів (ДЕФ) керується Конституцією й законами України, Указами Президента України (зокрема указом Президента України від 30.08.2004 № 1023/2004) і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції, та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини й фінансово-господарську діяльність бюджетних установ, нормативною базою Університету, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59, а також цим Положенням.

Основні завдання ДЕФ:

1)перспективне й поточне планування потреб по загальному фонду та планування надходжень і видатків по спеціальному фонду загалом по Університету та по окремих структурних підрозділах.
2)розроблення й затвердження штатних розписів за всіма джерелами фінансування, внесення змін до них протягом року.
Підготовка наказів щодо введення нових посадових окладів, положень про встановлення надбавок і доплат до посадових окладів, про преміювання, надання щорічної допомогипедагогічним працівникам. Контроль за дотриманням штатної дисципліни спільно з департаментом управління справами Університету;
3)ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету й складання звітності;
4)відображення в документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції й результати діяльності,необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями), фінансовими й матеріальними (нематериальними) ресурсами;
5)забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та в повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку й звітності;
6)забезпечення контролю за наявністю й рухом майна, використанням фінансових, матеріальних (нематеральних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
7)запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення й мобілізація внутрішньогосподарських резервів відповідно діяльності Групи;
8)методичне керівництво й контроль за дотриманням законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності структурними підрозділами Університету;
9)аналіз і консолідація кошторисів, штатних розписів та звітності структурних підрозділів і Університету загалом;
10)розроблення внутрішніх нормативних документів згідно з чинним законодавством стосовно питань, що належать до компетенції
ДЕФ;
11)щорічний і щоквартальний аналіз фінансово-господарської діяльності Університету;
12)підготовка матеріалу для випуску "Аналіз фінансово-економічної діяльності КПІ ім.Ігоря Сікорського" і "Бюджет КПІ ім.Ігоря Сікорського"

ДЕФ є самостійним структурним підрозділом Університету, підпорядковується безпосередньо ректору Університету і діє на підставі Стутуту КПІ ім.Ігоря Сікорського та цього Положення.